Arabic

 
פורום פייסבוק הרשמה לניוזלטר
מעסיקים
עובדים
משפטנים

מי אנחנו ומה נוכל לעשות עבורך?

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה היא גוף מעוגן בחוק אשר הוקם במשרד התמ"ת בשנת 2008 עקב תיקון סעיף 18א' לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח. הנציבות פועלת למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון בשוק העבודה ומבקשת להתמודד עם קשיי האכיפה במישור האזרחי.

על הנציבות, שהינה גוף ציבורי שמשאביו מוגבלים, מוטלת אחריות להפעיל שיקול דעת בבואה לטיפול בתיקים ולעשות זאת בצורה הראויה, היעילה וההוגנת ביותר, לכן בחרנו להציג בפניהם באתר את אמות המידה על פיהן בוחרת נציבות השוויון את התיקים המשפטיים בהם היא מטפלת, את התהליך אותו תעברו בבואכם להיעזר בנציבות, כשאתם מתמודדים עם האפליות המוגדרות בחוק ולהעניק לכם כלים על מנת להתמודד עמן.
האתר מיועד הן למעסיקים, הן לעובדים והן למשפטנים ואנשי מקצוע בתחום
.

פניתם/ן אלינו? מה צפוי?
איך אנחנו בוחרים תיקים?
אודות
סוגי אפליות
דבר הנציבה
דוח השר
הכנס השנתי
חדשות
סקרים ומחקרים מהאקדמיה
נתונים
מאמרי הנציבות
מהתקשורת
כתבו עלינו
טופס פנייה >>

טלפונים לפנייה:
ת"א - 03-7347215
ירושלים ובאר שבע - 02-6662367, 02-6662780
חיפה - 04-8613902/1
נציבות ארצית 02-6662701
בעלי תפקידים בנציבות
מאמרי דעה כתבות בנושא
קשרים וקישורים
נציבויות בחו"ל
ארגונים בארץ
פרוייקט הTWEENING