תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתמפת האתר תמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור תמונה גרפיתסקר גולשים תמונה גרפית
 תמונה גרפית
אודות המשרד - מודיעין> תכניות ומצגות עבודה > ארכיון > תוכנית עבודה לשנת 2008 > אשכול רגולציה ואכיפה > פיקוח על העבודה
אשכול רגולציה ואכיפה
תמונה גרפיתאגף הרישוי
תמונה גרפיתאגף האכיפה
תמונה גרפיתעובדים זרים
תמונה גרפיתנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
תמונה גרפיתאיגוד שיתופי
תמונה גרפיתיחסי עבודה
תמונה גרפיתפיקוח על העבודה
תמונה גרפיתהמועצה לצרכנות
תמונה גרפיתמינהל היהלומים
תמונה גרפיתמינהל מוצרי צריכה
תמונה גרפיתמינהל הכימיה והסביבה
תמונה גרפיתמינהל תעשיות עתירות ידע
 

גרסת הדפסה


יעדי המשרד

פעילות

דרכי פעולה

לו"ז

מדד הצלחה

תקציב (באש"ח)

יחידות מבצעות

כמות

הסבר

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

לגרום למקומות עבודה לתקן ליקויים בתחום הבטיחות/ בריאות

ביקורי פיקוח שוטפים

31.12.08

12,000

מספר ביקורי פיקוח

60 מפקחי עבודה

 

חקירת תאונות עבודה ומחלות מקצוע תוך עמידה בלוח זמנים (3 חודשים בממוצע)

31.12.08

200

מספר חקירות

 

לשכה משפטית

לוודא שמתקנים ופעילויות מתקיימים בהתאם לכללי בטיחות

הוצאת היתרים לאחסנת נפט

31.12.08

2,000

מספר בקשות שיטופלו

 

 

הוצאת היתרים להתקנת דוד קיטור

31.12.08

20

מספר בקשות שיטופלו

 

 

הוצאת היתרים לשימוש בחומרי נפץ

31.12.08

150

מספר בקשות שיטופלו

 

 

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

לוודא שמתקנים ופעילויות מתקיימים בהתאם לכללי בטיחות

הוצאת היתרים להפעלת זיקוקין- דינור

31.12.08

500

מספר בקשות שיטופלו

 

 

מתן אישורים לצורך רישוי עסקים

31.12.08

1,700

מספר פניות שיטופלו תוך עמידה בדרישות החוק ותקנותיו

35 מפקחים

 

פיקוח על מרפאות תעסוקתיות בהתאם לנדרש בנהלים

31.12.08

27

מספר המרפאות התעסוקתיות שיימצאו תחת פיקוח

רופאה תעסוקתית

 

ארגון יום עיון למעבדות ולבודקים מוסמכים

31.12.08

 

קיום יום העיון בהשתתפות הבודקים ונציגי המעבדות

 

 

הכנת המעבדה לחידוש ההסמכה לתקן 17025 ISO

31.12.08

 

השלמת כתיבת הנהלים הנדרשים

4 עובדי מעבדה

הרשות להסמכת מעבדות

מתן תעודות הסמכה

השתתפות המעבדה בהסמכת המעבדות ע"י הרשות להסמכת מעבדות

31.12.08

6

מספר מעבדות שיוסמכו ע"י הרשות להסמכת מעבדות

נציג 1 של המעבדה

הרשות להסמכת מעבדות

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

הסמכה ופיקוח על בעלי תפקידים מוסמכים / מוכשרים בתחומי הבטיחות והבריאות

טיפול ופיקוח על פעילותם של כשירים בבטיחות: עגורנאים, בודקים מוסמכים מנהלי עבודה בבנייה, מפעילי דוודים, ממונים על הפיצוצים, ממונים על בטיחות קרינה

31.12.08

40,000

מספר הגורמים שיוסמכו, יהיו תחת פיקוח ויטופלו

5 עובדי מטה

 

לוודא קיום בעלי תפקידים מוסמכים / מוכשרים בתחומי הבטיחות והבריאות

אישורי מינויים: ממונה על בטיחות, ממונה על בטיחות קרינה, מפעיל דוד קיטור, ממונה על בטיחות לייזר, מנהל עבודה, מפעיל מכונת הרמה

31.12.08

2,500

מספר אישורים / דחיות של בקשות, תוך קיום דרישות החקיקה

 

 

מינוי של ממונה בטיחות

31.12.08

1,650

מס' מינויים במפעלים שחובה עליהם למנות ממונה על הבטיחות

 

 

בקרה על פעילות ועדות בטיחות במפעלים

31.12.08

2,000

מספר מפעלים בהם תפעל ועדת בטיחות

 

המוסד לבטיחות ולגיהות

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

לגרום למקומות עבודה לתקן ליקויים בתחום הבטיחות/ בריאות

ביצוע ניטורים סביבתיים ע"י מעבדת האגף

31.12.08

300

מספר מפעלים בהם יבוצעו ניתורים

 

 

המשך פרויקט סיוע למקומות עבודה קטנים (סל שירותים בבטיחות ובריאות בעבודה)

31.12.08

1,200

מספר מקומות עבודה קטנים שיקבלו סיוע במסגרת הפרוייקט

3,500

 

התקשרות נוספת להמשך פרוייקט סיוע למקומות עבודה קטנים (מעבר לאמור לעיל)

31.12.08

 

ביצוע ההתקשרות (מותנה בשחרור הרזרבה מתקציב הפעולה המונעת)

 

 

יישום תקנות עבודה בגובה;  אישור מוסדות והמדריכים בהם; הכשרת מפקחים

31.10.08

3

מספר המוסדות שיאושרו

 

 

20

מספר המפקחים שיוכשרו

 

 

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

קביעת נורמות ודרישות לפעילות בטוחה ובריאה

ניתוח תוצאות של חשיפות תעסוקתיות

31.12.08

400

 מספר דוחות שלא יחזרו למעבדה עם הערות לתיקונים

 

 

לעודד פעילות גופים בתחום הבטיחות והבריאות

  פרסום וניהול 'קול -קורא';   בחינה ומעקב אחר עבודות שהוגשו בשנים קודמות

31.12.08

 

בחירה והתקשרות עם מגישי העבודות הטובות

5,000

 

התקשרות לצורך ביצוע פרויקט בהיבטים השונים של בטיחות בעבודה והנדסת אנוש

31.12.08

 

יישום הפרוייקט

3,000

הטכניון

הפעלה משותפת של מרכז מידע בבטיחות ובגיהות

31.12.08

5,500

מספר פניות שיקבלו מענה

1,500

המוסד לבטיחות ולגיהות

המשך ביצוע פרויקטים ומחקרים שאושרו במהלך 2006-2007

31.12.08

 

עמידה בתוכנית העבודה של המחקרים והפרויקטים

 

 

קיום יום בטיחות ארצי עולמי; יצירת מודעות בציבור ע"י פרסום באמצעי התקשורת; שיתוף גורמים נוספים במשק

28.04.08

10

מספר גורמי חוץ אליהם היחידה תפנה לשיתוף פעולה לציון היום. למשל, מרכז מחקר בטכניון וכו'

 

מוסד לבטיחות ולגיהות, בטל"א, דוברות

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

לקבוע נורמות ודרישות לפעילות בטוחה ובריאה

כתיבת תקנות תהליכים כימיים מסוכנים

31.12.08

 

סיום התקנת התקנות ופרסומם

 

לשכה משפטית

כתיבת תקנות ניטור סביבתי וביולוגי - החלפה

31.12.08

 

סיום התקנת התקנות ופרסומם

 

לשכה משפטית

 הכנת Codes of  Practice  בחדרי נתיחה ובצלילה מקצועית

31.12.08

 

סיום כתיבת  המסמכים

 

לשכה משפטית

כתיבת תקנות בטיחות במעבדות

31.12.08

 

גיבוש תקנות והעברתן למשרד המשפטים

 

לשכה משפטית

כתיבת תקנות עגורני צריח

31.12.08

 

גיבוש תקנות והעברתן למשרד המשפטים

 

לשכה משפטית

כתיבת תקנות ממונים על הבטיחות

31.12.08

 

גיבוש תקנות והעברתן למשרד המשפטים

 

לשכה משפטית

כתיבת תקנות תכנית בטיחות

31.12.08

 

גיבוש תקנות והעברתן למשרד המשפטים

 

לשכה משפטית

סחר הוגן, אכיפה והסדרה

שיפור מערכת המידע לייעול העבודה באגף

פיתוח מודלים חדשים ותחזוקת מערכת המידע

31.12.08

 

סיום כל המודלים שתוכננו

 

עובדי "אפיק"

שיפור אתר האינטרנט לשירות הציבור הרחב ואנשי הבטיחות

בניה הדרגתית של  קובץ הוראות מפע"ר לבודקים מוסמכים

31.12.08

 

סיום תחום מעליות וכלי הרמה ופרסומם באתר האינטרנט של האגף

 

יחידת מערכות מידע

הוספת סוגים נוספים של נותני שירות למאגר באתר האינטרנט

31.12.08

 

הוספת בונה מקצועי לפיגומים ופרסום מאגר הממונים באתר האינטרנט

 

יחידת מערכות מידע

הכנת טופס דיווח על תאונת עבודה מקוון

31.12.08

 

סיום הכנת הטופס ופרסומו באתר האינטרנט

 

יחידת מערכות מידע

קידום הבטיחות בענף הבנייה

קיום מבצעי פיקוח ארציים

31.12.08

3

מספר מבצעי פיקוח ארציים

 

 

רה ארגון של האגף

הכנת תוכנית לשינוי המבנה הארגוני של האגף

31.12.08

 

סיום הכנת התכנית

 

נציבות שירות המדינה

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל.
© Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.