תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תאונות עבודה
מעליות- פיקוח, שימוש ושירות
בריאות תעסוקתית
אחריות במקום העבודה
בטיחות בענף החקלאות
דרגנועים
סיכונים תעסוקתיים במטווחי ירי
פורמלדהיד בענף הלול-מידע למעסיקים ולעובדים
ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
אחריות במקום העבודה

אחריות במקום העבודה

 

 1. אחריות המעביד או תופש המפעל
 2. אחריות העובד
 3. ממונה על בטיחות
 4. ועדת בטיחות
 5. נאמן בטיחות וגהות

 

1. אחריות המחזיק במקום העבודה או תופש המפעל

 באופן כללי, האחריות לקיום הוראות בדבר בטיחות וגהות ושמירה על בריאות העובדים, המופיעות בחוקים ובתקנות, מוטלת על "המחזיק במקום העבודה" או "תופש המפעל". הכוונה היא למי שבפועל מנהל את המפעל. הוא האחראי לכך שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תעשה בצורה המבטיחה את בטיחותם ובריאותם של העובדים במקום. בחוק נקבעו מקרים בהם ישנם אחראים נוספים לקיום ההוראות.

 

להלן החובות העיקריות בתחום הבטיחות ובריאות העובדים, המוטלות על מחזיק במקום העבודה:

א.       למלא הוראות החוק בעניין תנאים פיזיים של מקום העבודה, שמירה על בטיחות במקום העבודה, דאגה לרווחת העובדים והוראות מיוחדות נוספות.

ב.   יוודא עמידה בדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

ג.       להודיע על פתיחת מפעל ולהציג במפעל תקציר החוק.

ד.        למסור לעובדים מידע על הסיכונים במקום עבודתם ולהדריכם כיצד לעבוד בצורה בטוחה.

ה.       למנות ממונה על הבטיחות  בהתאם לגודל המפעל.

ו.      לקבוע נציגיו ל ועדת בטיחות ולאפשר פעולתה.

ז.         לסייע ולעודד את נאמני הבטיחות  בפעולתם.

ח.        להודיע לאגף הפיקוח על העבודה על כל תאונת עבודה  או מחלת מקצוע  או מקרה מסוכן שארע במקום העבודה..

ט.      מי שמעסיק נשים חייב למלא אחר הוראות חוק עבודת נשים ותקנותיו.

י.       מי שמעסיק נוער חייב למלא אחר הוראות חוק עבודת הנוער ותקנותיו.

יא.   לקבל ולקיים רשיון עסק על פי הוראות חוק רישוי עסקים.

      קיימות חובות רבות נוספות המוטלות על המחזיק במקום העבודה מכוח    

      החוקים השונים שחוקקו כדי לשמור על זכויות העובדים ועל תנאי  

      עבודתם.

 

 

2. אחריות העובד

העובד אחראי לשמור על בטיחות בעבודתו, לפעול בהתאם להדרכות הבטיחות שהוא מקבל ולהשתמש בציוד הבטיחות בהתאם לנהלים ולהדרכות.

להלן החובות העיקריות של העובד לשמירה על בטיחות ובריאות בעבודה:

 

          א.         שימוש בכל אמצעי המגן המותקנים במקום העבודה , ובציוד המגן האישי המסופק לו , ושמירה עליהם.

          ב.         איסור פגיעה באמצעים הקיימים לשם שמירה על בטיחותו, בריאותו או רווחתו.

          ג.          איסור התנהגות המסכנת אותו או את זולתו.

          ד.         הגנה מפני חשיפה לקרני השמש

         ה.         הודעה למעביד על סיכונים

           ו.          התייצבות להדרכה בבטיחות ולבדיקות התקופתיות

          ז.          חובות ספציפיות למגזרים ומקצועות מסוימים.

 

          א.         שימוש בכל אמצעי המגן המותקנים במקום העבודה ,ובציוד המגן  האישי המסופק לו , ושמירה עליהם.

אם סופקו לעובד אמצעי בטיחות או התקנים שהם חובה על פי חוקי הבטיחות, על העובד להשתמש בהם. כמו כן, חייב העובד להשתמש בציוד מגן אישי שניתן לו, לשמור אותו במצב תקין ונקי, ולהחזירו מיד למעביד או לממונה על הבטיחות בעבודה לשם החלפתו, אם נתגלה בו פגם או נזק.

          ב.         איסור פגיעה באמצעים הקיימים לשם שמירה על בטיחותו ,בריאותו או רווחתו של העובד.

אסור לעובד לפגוע או להשתמש לרעה במזיד באמצעים ובהתקני בטיחות שסופקו כדי לשמור על בטיחותם, בריאותם ורווחתם של העובדים.

          ג.          איסור התנהגות המסכנת אותו או את זולתו.

אסור לעובד לעשות במזיד וללא סיבה סבירה, מעשה העלול לסכן אחרים או את עצמו.

          ד.         הגנה מפני חשיפה לקרני השמש

עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזק קרני השמש, וכן ירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינת על סגולה. אסור למעביד להעסיק עובד החשוף לקרני שמש באם אינו מוגן כאמור לעיל.

         ה.         הודעה למעביד על סיכונים

עובד חייב להודיע למעביד על כל סיכון שנתגלה לו במקום העבודה ושלא היה ידוע קודם לכן. בתקנות הבטיחות קיימים גם מצבים ספציפיים עליהם יש להודיע.

           ו.          התייצבות להדרכה בבטיחות ולבדיקות התקופתיות

עובד חייב להתייצב להדרכות הבטיחות שהוזמן אליהן על ידי המעביד או מישהו מטעמו .

כמו כן, עובד בחומרים מסוימים, אשר זומן על ידי רשות רפואית מוסמכת לבדיקות מעקב רפואיות, חייב להתייצב לבדיקות אלו במועדים שנקבעו לו.

          ז.          חובות ספציפיות למגזרים ומקומות מסוימים.

קיימות חובות ספציפיות החלות על עובדים העובדים בחומרים מסוימים או בחשיפה לגורמים מסוימים .

 

 

·         אסור לעובד לאכול, לשתות, או לעשן במקום בו עובדים עם     

      חומרים מזיקים (כגון בנזן, ארסן, אבק מזיק וכד'), והוא יכול לעשות      

      כן  רק בחדרים מתאימים לצרכים אלו שנקבעו ע,י המעביד. כמו     

      כן אסור לאכול, לשתות ולעשן במקום בו עובדים עם חומרים

      רדיואקטיביים פתוחים.

·         לעובדים בחומרים מסוימים - חובת מקלחת והחלפת בגדים בסיום יום העבודה.

·         לעובדים בקרינה מייננת -  מילוי כל הוראות הבטיחות בתחנות העבודה ושימוש באמצעי הבטיחות, ציוד המגן ומכשור המדידה. הודעה למעביד על כל תקרית, תקלה או סיכון קרינה שנתגלה לעובד במהלך עבודתו.

 

 

 

3. ממונה על הבטיחות

ממונה על הבטיחות הוא אדם שיש לו "אישור כשירות" מאת מפקח עבודה ראשי, והוא מתמנה על ידי המעביד לייעץ לו, ולסייע להנהלת המפעל בכל הנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש, ובריאות תעסוקתית של העובדים.

 

          א.         איזה מפעל חייב במינוי ממונה על בטיחות

          ב.         מי זכאי לקבל "אישור כשירות" ולהיות ממונה על בטיחות

          ג.          תפקידיו  וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות במפעל

          ד.         חובות המעביד כלפי ממונה על הבטיחות

         ה.         ימי השתלמויות

           ו.          כיצד ממנים ממונה על הבטיחות

          ז.          ותק והשלמות הנדרשים בענפים מסוימים

 

א.       איזה מקום עבודה חייב במינוי ממונה על בטיחות

 • מפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה .
 • מקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השניה , ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות:

     מעביד המעסיק לפחות 50  עובדים, במקום עבודה הנמנה עם      

     אחד מהסוגים הבאים: בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות

     להשכלה גבוהה, מכללות, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, 

     חברות תעופה, רשויות מקומיות ותאגידים להתיישבות

     שיתופית.

 • מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות ,בו זמנית, באתרי הבניה.
 • מעסיק , המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות ,בו זמנית.
 • מחזיק בכל מקום עבודה, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שישי, למנות בו ממונה על בטיחות, והורה על כך בכתב.

 

ב.       מי זכאי לקבל "אישור כשירות" .

על פי הוראות תקנות ארגון הפיקוח (ממונים על הבטיחות) יינתן אישור כשירות למי שעונה על אחת האפשרויות הבאות:

 • בעל תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם, בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו המקצועיים, אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח עבודה ראשי.
 • טכנאי או הנדסאי שרכש ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח עבודה ראשי.
 • בעל השכלה שוות ערך למצוין בסעיפים הנ"ל, בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במקצועו,אשר עבר בהצלחה קורס ממונים על הבטיחות או קורס שווה ערך,שאישר מפקח עבודה ראשי, ושהוכיח להנחת דעת, של מפקח עבודה ראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על הבטיחות.

 

ג.        תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות במפעל

לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו. ובנוסף:

 • לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש , וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
 • לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.
 • להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד או לנציגו.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
 • להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל.

לשם ביצוע כל אלה, תינתן לממונה על הבטיחות הסמכות להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים ,לבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות למילוי תפקידו.

 

ד.       חובות המעביד כלפי ממונה על הבטיחות

מעביד שמינה ממונה על הבטיחות במפעל חייב:

 • להודיע לעובדים על המינוי וליידע אותם בדבר תפקידי הממונה.
 • לספק לממונה על הבטיחות את האמצעים הדרושים למילוי תפקידו, לאפשר לו לבצע את תפקידו, ולוודא כי הוא ממלא את תפקידיו.
 • לאפשר לו גישה לכל מקום בו מועסקים עובדי המפעל.
 • לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות  הנדרשות לפי התקנות.

 

ה.      ימי השתלמויות

 

בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגהות בעבודתו. ימי ההשתלמות נערכים במסגרות שמאשר מפקח עבודה ראשי. על השתתפות בימים אלה יש לדווח למפקח עבודה ראשי.

לרשימה של ימי השתלמות מאושרים על ידי מפקח עבודה ראשי.

 

 

ו.         כיצד ממנים ממונה על הבטיחות

 

המעביד חייב למנות כממונה על בטיחות אדם שיש לו "אישור כשירות" ממפקח עבודה ראשי. המעביד ימסור למפקח עבודה אזורי בקשה לאשר מינוי ממונה על הבטיחות על גבי טופס מיוחד   ספח הצהרת המתמנה ייחתם על ידי המועמד, וכן יצורפו המסמכים הנדרשים בטופס. אם אישר מפקח עבודה אזורי את המינוי, הוא יחתום על  הספח המצורף ויחזירו תוך 45 יום מיום קבלת הבקשה.

 

מפקח עבודה אזורי יכול להתנגד למינוי ממונה על בטיחות אם:

 • אין לו אישור כשירות או שאין לו ניסיון של שנתיים לפחות בענפים הדורשים זאת.
 • רופא תעסוקתי קבע שהוא אינו מסוגל לבצע את התפקיד.
 • תפקידים אחרים שהוא ממלא ,עלולים להפריע לו במילוי תפקידו כממונה על בטיחות.
 • ידיעותיו בנוגע לתהליכי העבודה במפעל אינן מספיקות למילוי התפקיד.
 • הוא הורשע בעבירה שלדעת מפקח העבודה האזורי מונעת ממנו למלא את תפקידו באופן ראוי.
 • מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני של המפעל אינם מאפשרים לו לבצע את תפקידו.

 

גם אם אושר מינויו של ממונה על הבטיחות במקום עבודה, מפקח עבודה אזורי רשאי לפסול את מינויו במקרים הבאים:

 • אישור הכשירות שלו בוטל בידי מפקח עבודה ראשי.
 • הממונה לא מילה חובה מהחובות המוטלות עליו לפי תקנות הממונים על הבטיחות.
 • הממונה אינו מסוגל מסיבות רפואיות, לפי קביעת רופא תעסוקה, להמשיך ולמלא את תפקידו כממונה על הבטיחות.
 • תפקיד נוסף שהממונה ממלא עלול, לדעת מפקח עבודה אזורי, להפריע לו במילוי תפקידו כממונה על הבטיחות.
 • ידיעותיו של הממונה אינן מספיקות בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל שבו הוא משמש, לרבות תהליך חדש שהנהיגו מאז המינוי.
 • הממונה הורשע בעבירה שלדעת  מפקח עבודה אזורי יש בה כדי למנוע מילוי תפקידו באופן ראוי.
 • הממונה על הבטיחות לא מילא אחר חובות ההשתלמויות הדרושות.
 • מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני אינם מאפשרים לו לבצע תפקידו.

 

במקרה של התנגדות למינוי או פסילת מינוי על ידי מפקח עבודה אזורי, ניתן לערער על כך תוך שבוע, בפני מפקח עבודה ראשי. ועדה בת חמישה חברים, המתמנה על ידי מפקח עבודה ראשי תודיע תוך שבועיים ,לכל היותר, את החלטתה לגבי ההתנגדות או הפסילה.

 

ז.        ותק והשלמות הנדרשים בענפים מסוימים

 

במפעלים בענפי הכימיה, פרמצבטיקה, פטרוכימיה, חשמל, אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, עבודות בניה, חומרי נפץ, מחצבות ומכרות ניתן למנות ממונה על הבטיחות רק אדם שהוא בעל וותק של שנתיים לפחות בענף עמו נמנה המפעל.

מפקח עבודה אזורי יכול לדרוש מממונה על הבטיחות בענפים אלו לעבור בהצלחה, תוך שנה ממועד המינוי, השתלמות ענפית לפי תכנית שאישר מפקח עבודה ראשי.

 

 

 

4. ועדת בטיחות

בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה.המפעל יכול לקבל סיוע ממדריכי המוסד לבטיחות וגהות בהקמת ועדת בטיחות. מדריכי המוסד לבטיחות וגהות, ידריכו את החברים בועדה כיצד למלא את תפקידם וכיצד לנהל את ישיבות הועדה. נציגי העובדים בועדה הם באופן אוטומטי גם נאמני בטיחות במפעל.

 

          א.         הקמת ועדת בטיחות.

          ב.         חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות.

          ג.          אמצעים משמעתיים

          ד.         חובת המעביד

 

א. הקמת ועדת בטיחות.

נציגי העובדים ימונו על ידי ועד העובדים, ובמקום שאין בו ועד עובדים, הם יבחרו על ידי העובדים, באסיפה מיוחדת שתכונס לצורך זה בסיוע מדריך מהמוסד לבטיחות וגהות. לפחות חבר אחד מנציגי העובדים בוועדת הבטיחות יהיה חבר ועד עובדים (אם קיים), ואם יש במפעל מועצת ייצור, יהיה בוועדה חבר שהינו גם נציג העובדים במועצה.

בעת מינוי או בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת הערנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. הנציגים ייבחרו או ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן למנותם או לבוחרם מחדש לאחר מועד זה.

אם לא מונו נציגים כנדרש לוועדת הבטיחות, יכול מפקח עבודה אזורי לדרוש את מיוניים בכתב, ואם דרישה זו לא נענית, הוא רשאי למנות נציגים כראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל.

עם הקמתה של ועדת הבטיחות על חבריה לבחור יושב ראש ברוב קולות. באין רוב יכהנו שני יושבי ראש לועדה. שניהם ינהלו את הוועדה על פי תורנות שתקבע הועדה וכל אחד מהם רשאי להורות על כינוסה.

ועדת הבטיחות תמנה מזכיר שחובתו לדווח למפקח עבודה אזורי על הקמת הוועדה, על שינויים בהרכבה, ולשלוח פרוטוקול של כל ישיבה או תמציתו.

לנציגי כל צד בוועדת בטיחות מספר קולות שקול לנציגי הצד השני (גם בהעדר חלק מחבריו).

 

ב. חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות.

 

 • לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
 • להמליץ על שיפורים בבטיחות ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
 • לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
 • להילוות למפקח עבודה בעת סיורו במפעל.

 

ג. אמצעים משמעתיים שהועדה יכולה להטיל על העובדים

 

ועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות. אמצעים אלו יכולים לכלול: ניכוי שכר של עד שבוע ימים, הפסקת עבודה של עד שבועיים, העברה לתפקיד מתאים אחר ואף פיטורי עובד שלא ניתן למצוא לו תפקיד אחר.

המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם. אם נוכה סכום כסף מעובד, הוא יועבר לרשות הוועדה על מנת שישמש לקידום הבטיחות במפעל.

 

ד.חובת המעביד

 

המעביד חייב להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה, ואסור לו לפטר או לפגוע בתנאי עבודתו של חבר ועדה בשל פעולותיו בה. במקרה של חילוקי דעות על רקע זה ניתן לפנות לשר העבודה.

על המעביד לקיים את המלצות ועדת הבטיחות בנושא תאונות עבודה, שיפור הבטיחות וקביעת כללי בטיחות. מעביד שלא יעשה כך, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לקיים את ההמלצות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .5 נאמני בטיחות וגהות

נאמן בטיחות הוא עובד האמון על הבטיחות בעבודה במפעל.

 

                                  א.         מינוי נאמני בטיחות

                                  ב.         חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות

                                  ג.          חובת המעביד

 

 

 

                                  א.         מינוי נאמני בטיחות

במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות במפעל. במקום בו אין ועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים (אם קיים) או יבחרו על ידי העובדים עצמם, באסיפה מיוחדת שתכונס בסיוע מדריך  מן המוסד לבטיחות וגהות. בעת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם לנושאי הבטיחות בעבודה. המינוי הוא לתקופה של שלוש שנים, לאחר מכן ניתן לבוחרם או למנותם מחדש.

 

                                  ב.         חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות

·         לברר את תנאי הבטיחות והגיהות במפעל לפעול לשיפורם.

·         להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.

·         להודיע בכתב למעביד על ליקויים בבטיחות ובגהות. העתק מכתב ההודעה יימסר למפקח עבודה אזורי.

·         לעיין בכל פנקס. תעודה, דו"ח או כל מסמך אחר הקשורים לבטיחות, שחובה לנהלם או להגישם על פי חוקי העבודה והבטיחות בעבודה.

·         להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 

                                  ג.          חובת המעביד

על המעביד לעודד את נאמן הבטיחות והגהות בפעולותיו, ולתת לו הקלות מתאימות שיאפשרו לו למלא את תפקידו. המעביד חייב לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון ליקויים עליהם נמסרה לו הודעה מהנאמן. אם לא עשה כן עליו להודיע לנאמן הודע המנומקת מדוע לא תיקן את הליקויים.

אסור למעביד לפגוע בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות או לפטרו בגלל פעולותיו כנאמן בטיחות.

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.