תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תובענה ייצוגית (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה - 1995
חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם - 1980
חוק היטלי סחר - כולל חקיקת משנה
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997
חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978
פקודת המשקלות והמידות
חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד - 1994
חוק ההגבלים העסקיים - כולל חקיקת משנה
חוק התקנים - כולל חקיקת משנה
חוק הגנת הצרכן, התשמ''א - 1981 - כולל חקיקת משנה
חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
חוק למניעת מפגעים (בטיחות-מקררים), התשכ"ה-1965 - כולל חקיקת משנה
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > רשימה כוללת של חוקים בתחום תעשייה ומסחר > חוקים באחריות בלעדית של שר התעשייה המסחר והתעסוקה
חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד - 1994

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה) 3

בחוק זה -

"בשר" - כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם;

"תעודת הכשר" - תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהיא הסמיכה לענין זה.

 

2. יבוא בשר

על אף האמור בכל דין, ובכפוף לאמור בסעיף 3, לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר.

 

3. מקרים מיוחדים2

שר התעשיה והמסחר רשאי לאשר מתן רשיונות לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר, באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב (13 ביולי 1992).

 

4. סמכות הממשלה (תיקון: תשנ"ה) 3

אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, לרבות לצרכי מלאי חירום, ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.

 

4א. העברת בשר (תיקון: תשנ"ה)3

חוק זה יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו; לענין זה, "שטחי עזה ויריחו" - כפי שיקבע שר התעשיה והמסחר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

5. תוקף

תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

 

6. תוקפו של רשיון שניתן

 

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.

 

7. ביצוע

שר התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

______________________________

1 ס"ח תשנ"ד, 104; תשנ"ה, 92.

2 פורסמה הודעה בדבר אצילת סמכות (י"פ תשנ"ד, 4573) האוצלת למנהל מינהל המזון במשרד התעשיה והמסחר את הסמכות, לאשר מתן רשיונות ליבוא בשר קפוא שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר, באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב (13 ביולי 1992).

3 סעיפים 5, 6 ו - 7 לחוק יבוא בשר קפוא (תיקון), התשנ"ה - 1995 (ס"ח תשנ"ה, 92) קובעים לגבי תיקון סעיפים 1, 3, 4 ו - 4א:

"5. תוקף

תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

6. תוקפו של רשיון שניתן

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.

7. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת."

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.