תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתדבר הממונה תמונה גרפיתצור קשר תמונה גרפית
 תמונה גרפית
זכויות עובדים שכירים> כל מה שחשוב לדעת לפני העבודה > הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה > צווי הרחבה > צווי הרחבה בענף ההובלה > צו הרחבה בענף ההובלה 2001
צווי הרחבה בענף ההובלה
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף ההובלה 2001
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף ההובלה 2007
 

גרסת הדפסה


 

צו הרחבה בענף ההובלה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז- 1957 (1), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7058/96) שבין התאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל לבין הסתדרות הכללית של העובדים בא"י האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום י"ד בתמוז התשנ"ו (1 ביולי 1996) והוארך בהסכם (7021/99) שנחתם בין הצדדים האמורים ביום ד' בסיון התשנ"ט (19 במאי 1999) ובהסכם (7035/2000) מיום א' בניסן התש"ס (6 באפריל 2000) כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל המעבידים בעלי מפעלי הובלה ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 

ת ו ס פ ת

ההוראות המורחבות

פרק שני קבלה לעבודה וסיומה

מספר הסעיף

   בהסכם

 

20.       תקופת נסיון

א.         כל עובד שיתקבל לעבודה, יחשב כעובד בתקופת נסיון במשך ½11 חודשי עבודתו הראשונים. המעביד יהיה רשאי בהסכמת העובד להאריך את תקופת הנסיון ב- ½3 חודשים נוספים, כך, שסך כל תקופת הנסיון לא תעלה על 15 חודשים מיום שהתחיל העובד את תקופת הנסיון.

ג.         עובד שהמשיך בעבודתו בחברה לאחר תום תקופת הנסיון, יהפוך לעובד קבוע ויקבל על-כך אישור בכתב.

ד.         עובד שממשיך בעבודתו בחברה לאחר תום תקופת הנסיון, יהנה מכל הזכויות המוקנות לא על ידי הסכמי עבודה, ממועד תחילת עבודתו בחברה.

 

פרק שלישי סדרי עבודה זכויות וחובות

 

22.       קביעת סדרי העבודה וסידור העבודה יהיו בסמכותו של המעביד בלבד.

23.       על העובד יהיה למלא תפקידו לפי הוראות הממונה עליו בנאמנות, ביעילות, במסירות, ככל יכולתו ובמלוא כושר עבודתו.

24.       העובד לא יהיה רשאי להעביר ביצוע עבודתו לאחר.

25.       לא ינהג עובד ברכב המפעל, אלא כשהוא מצוייד ברשיון נהיגה תקף לנהיגת רכב מהסוג שבו הוא אמור לנהוג.

26.       העובד יוודא לפני תחילת הנהיגה בכל יום וכן באופן שיגרתי לפי הצורך את תקינות הרכב ותקינות אביזריו החיונים לבטיחות הנסיעה (הגה, אורות, בלמים וכו').

            כל מעביד ידאג להכשיר את הנהגים לבדיקת הרכב באמצעות קצין הבטיחות או בעל תפקיד מוסמך אחר. אין באמור כדי לגרוע מחובת המעביד לספק לעובד רכב בעל כשירות ובטיחות בהתאם להוראות החוק. רמת בטיחותו של הרכב או התאמתו לדרישות החוק, יקבעו ע"י קצין הבטיחות.

27.       העובד יתייצב לעבודה בכל יום מימי העבודה ובשעה שנקבעה על-ידי סדרן העבודה. מקום היציאה לעבודה הוא מקום הריכוז או ביתו של הנהג בהתאם למוסכם, או בהתאם להוראות שיקבל הנהג. הנהג יעבוד ברציפות עד תום ביצוע העבודה לאותו היום. העובד ימנע מעיסוק בשעות העבודה בעניינים שאינם קשורים בעבודה וינהג אך ורק לפי סדרי העבודה שנקבעו ע"י המעביד.

28.       עובד לא יעדר מהעבודה אלא ברשות הממונה, אלא, אם נאלץ להעדר מסיבה בלתי צפויה ובלתי נמנעת.  עובד שנאלץ להעדר כנ"ל, יודיע על כך בהקדם האפשרי לממונה עליו בציון הסיבה, ובמקרה שההעדרות היא בלתי נמנעת למשך יותר מיום אחד, יודיע העובד גם על המשך המשוער של ההעדרות, ובכל מקרה יחזור העובד בהקדם האפשרי לעבדותו.

29.       העובד יהיה נוכח בזמן העמסת הרכב וייוודא שהמטען יהיה מועמס וקשור בהתאם לכללי הבטיחות.

30.       לאחר העמסה, יחתום העובד על העתק תעודות המשלוח או על מסמך אחר לאישור קבלת תעודות המטען, תאורו, כמותו, שם הלקוח וכתובתו וכל עובדה רלוונטית אחרת.

31.       העובד יהיה נוכח בזמן פריקת הרכב וייוודא פריקתו הנאותה/הזהירה למניעת נזק לרכב ולמטען. על הנהג להודיע בהקדם לחברה על כל נזק או אי-התאמה במשקל או יחידות מטען.

32.       העובד ייוודא שכל המטען יפרק אצל הלקוח שאליו היה המטען מיועד וידאג לקבל אישור הלקוח בכתב, כי המטען בהתאם לתיאור ולכמות שבתעודות המשלוח, אכן נתקבל.

33.       העובד ינהל יומן רכב וירשום באופן סדיר כל נסיעה, לרבות נקודת מוצא, יעד, סוג המטען ומשקלו, תקלות ברכב וכיו"ב, לפי הנחיות המעביד.

34.       העובד ינהג ברכב בזהירות ותוך הקפדה על כל חוקי התעבורה וכללי הבטיחות ויידווח לחברה מיד על כל תאונה וכל פגיעה שבה היה מעורב, וכל תקלה אחרת.

35.       העובד ינהג ברכב תוך כדי התחשבות בתכונותיו ונתוניו של המטען, כגון היותו דליק, שביר טעון כיסוי וכו' וינקוט כל צעד שבה היה מעורב, וכל תקלה אחרת.

36.       רכב המפעל ישמש את הנהג לביצוע עבודתו עבור המפעל בלבד, ולא לכל מטרה אחרת שהיא.

37.       העובדים יקפידו להשתמש בכל עת בציוד ובאביזרי הבטיחות שיסופקו להם וישמרו על הוראות ועל כללי הבטיחות, לרבות, כללים המיוחדים לסוג המטען שמוביל הנהג בכל נסיעה.

38.       לא יקבל עובד ולא יבצע כל עבודה אחרת, שלא עבור המעביד, בין בשעות העבודה ובין מחוצה להם, בין בתמורה ובין ללא תמורה, אלא, בהסכמת המעביד בכתב ומראש.

39.       העובד יקפיד על ביצוע נאות של העבודה על כל הכרוך בה, לרבות כיסוי הברזנט והסרתו, קשירת המטען התקנה והסרה של דפנות וסולמות, ריתום וניתוק של ניגררים וכיו"ב.

40.       אסור לעובד לקבל איזה שהן טובות הנאה מכל אדם, מוסך, אירגון חברה או גוף כלשהו בכל הקשור לעבודתו או לחברה, או לענייניה.

41.       הנהגים וכן נציגי המעביד האחראים כלפי ציבור הלקוחות, יתנהגו במשך כל שעות העבודה בנימוס ובאדיבות.

 

פרק רביעי ימי עבודה ושעות עבודה

46.       שעות נוספות

א.         העובדים יעבדו שעות נוספות בכל מקרה שצרכי העבודה מחייבים זאת, ובהתאם לחוק.

            ב.          גמול שעות נוספות ישולם כדלקמן :

 1.     125% מהשכר המשולב עבור כל אחת משתי השעות שמעל לשעות העבודה הרגילות באותו יום ו- 150% מהשכר המשולב עבור השעות שמעל שתי השעות הנ"ל.

2.      עבור עבודה בשבתות ובחגים, תשלם החברה שכר בשעור של 175% מהשכר המשולב לשעת עבודה של אותו עובד.

         שעות שבת תחום 36 השעות שמכניסת השבת או החג, לעניין זה פירושו בקייץ (אפריל-אוקטובר), משעה 18:00 בערב השבת או החג, ובחורף (נובמבר-מרץ), משעה 17:00 בערב השבת או החג.

פרק חמישי שכר עבודה ותוספות לשכר

 

47.       לביטויים הבאים יהיו פירושים כדלקמן :

            "שכר משולב" השכר ברוטו ליום עבודה רגיל, כולל תוספת היוקר, תוספת משפחה, ותוספת וותק, ולמעט פרמיות, תמריצים ומענקים, גמול שעות נוספות, וגמול עבודה בשבתות ובחגים.

48.       השכר ועדכונו    ( הסכם 7021/99)

א.         משכורות העובדים יהיו בהתאם לטבלת השכר המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב.         עדכון משכורות העובדים יעשה בהתאם להסכמים הקיבוציים בדבר תוספת יוקר אשר יחולו על כלל העובדים השכירים במשק.

52.       לכל עובד תשולם תוספת ותק, התוספת כלולה בטבלת השכר המצורפת ומחושבת כחלק

מהשכר המשולב.

 

53.       המעביד ישלם לעובד שאשתו אינה עובדת מחוץ לביתה, תוספת משפחתית בשיעורים

            כמפורט בנספח להסכם זה.

 

54.       תשלום שכר משולב לפי וותק מקצועי

           

א.         נהג שיעבור ממקום עבודה למשנהו אצל מעסיקים בענף ההובלה, ישולם שכרו כאמור בסעיף 48 על-פי הוותק המצטבר. אין באמור, כדי להקנות לנהג כל זכות אחרת בגין וותק במקום עבודה קודם.

ב.         הוכחת הוותק המקצועי לצורך תשלום השכר המשולב כאמור לעיל, תהיה באמצעות מסמך סכום שנות עבודה אשר יוצא לעובד עם סיום עבודתו במקום שעבד בו, ובלבד שהחתום על המסמך הינו מנהל המשרד או קצין בטיחות מוסמך.

ג.          וותק מקצועי בגין שירות בצה"ל כנהג רכב משא, ואשר יש בידו כדי להוכיח עובדה זו, תזקף תקופת שירותו בצה"ל (כנהג בלבד) כצבירת וותק מקצועי המזכה בתשלום לפי טבלאות השכר.

55.       תוספת מקצועית

 

 

א.         עובדים שיעמדו בתנאי הזכאות כמפורט להלן, יקבלו תוספת מקצועית.

ב.         הקריטריונים לזכאות לתוספת מקצועית הם  כדלקמן :

            1.          הנהג הינו בעל רשיון נהיגה לרכב מורכב (סמיטריילר).

2.         לנהג יש וותק של עבודה בפועל במפעל במשך 4 שנים לפחות על רכב מורכב או 7 שנים על רכב כבד מ- 15 טון ומעלה (כולל).

3.         קיימת המלצת הממונה בחוות-דעת בכתב המתבססת על מסירותו של הנהג, שמירת הרכב, שמירה על כללי נהיגה ובטיחות, שמירה על המטען, משמעת עבודה וכד'.

4.         בשלוש השנים האחרונות לא נמצא הנהג אשם או חייב בפני ביהמ"ש או ועדה פריטטית, או בוררות, בעבירה הקשורה לעבודתו.

 

ה.         התוספת המקצועית תשולם בסכום קבוע לכל יום של עבודה בפועל וכן לימי מוסך וימי  חופשה שנתית.

ו.           סכום התוספת המקצועית יעודכן מפעם לפעם בטבלאות השכר.

ז.          מעמדה של התוספת המקצועית יהיה כשכר משולב לכל עניין ודבר.

ח.         התוספת המקצועית תעודכן באותו שעור בו תעודכן טבלת השכר (בהתאם לשינוי בשכר המינימום).

56.       תשלומים מיוחדים והשלמות על בסיס שנתי

 

א.         הוצאות אש"ל

            עובדים שיאלצו לאכול לרגל עבודתם מחוץ לעיר שבה נמצא משרד החברה וכן עובדים שיאלצו ללון מחוץ לבתיהם לרגל ביצוע עבודתם, ישתתף המעביד במימון ארוחותיהם ו/או לינתם, לפי המקרה בשעור שיהיה מקובל מפעם לפעם בשירות המדינה, וכפוף לחוזרי אש"ל לנהגים והנחיות מס-הכנסה המוצאות מפעם לפעם ע"י המדור להובלה ונציגות המעסיקים בענף ההובלה.

ב.         דמי הבראה

1.         המעביד ישלם לעובדים דמי הבראה למשך מספר ימים בהתאם לויתקו של העובד, כדלקמן:

עבור שנות העבודה

מספר ימי הבראה

הראשונה

5

השנייה עד החמישית (כולל)

 

7

השישית והשביעית

8

השמינית והתשיעית

9

העשירית

10

האחד עשרה עד שלוש עשרה (כולל)

11

ארבע עשרה עד שש עשרה (כולל)

12

שבע עשרה עד תשע עשרה (כולל)

13

20 ומעלה

14

 

2.         דמי הבראה לכל יום הבראה יהיו בשעור שעליו הוסכם בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהוצאות ההבראה והנופש שבין לשכת התאום של האירגונים הכלליים להסתדרות הכללית, כפי שיהיה מפעם לפעם.

3.         דמי הבראה בשעור הנ"ל הם לשנת עבודה מלאה, ויחסית לחלקי שנה.

4.         זכות הצבירה היא למשך שנתיים. דמי הבראה ישולמו לעובד באחד מן החודשים יוני, יולי, אוגוסט מדי שנה, לפי שיקול דעת המעביד.

            ג.          בגדי עבודה

                       

1.      המעביד יספק על חשבונו לכל עובד 2 חולצות, 2 זוגות מכנסיים, זוג נעליים אחד לשנה, לצורך ביצוע עבודתו.

2.      עובדים העובדים בנהיגת מיכליות סיכה, דלק ומערבלי בטון יקבלו מהחברה 3 חולצות, 3 זוג מכנסיים, 3 זוגות נעליים לשנה לצורך ביצוע עבודתם.

3.      עובדים קבועים מעל ל- 3 שנים בחברה זכאים לקבל מהמעביד מעיל רוח אחד, אחת ל- 3 שנים.

4.      העובדים ישתמשו בבגדי העבודה ובנעלי העבודה שיקבלו אך ורק לעבודה.

5.      במידת הצורך יסופק ע"י המעביד ציוד בטיחות והעובדים יהיו חייבים להשתמש בו לפי הוראות והנחיות המעביד או נציגו המוסמך.

 

ד.         הוצאות נסיעה לעבודה

            המעביד ישלם לעובדים דמי נסיעה לעבודה וממנה בשעורים שיקבעו מפעם לפעם בין לשכת התאום של האירגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. בשעות שבהן התחבורה הציבורית אינה פועלת, יארגן המעביד הסעה לעובדים מהבית אל מקום הריכוז ובחזרה שישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. עובדים הנהנים מהסעה ברכב המעביד, אינם זכאים להחזרת דמי נסיעה, כולל נהגים המורשים להחנות את רכב המעביד ליד ביתם.

פרק שישי חופשות

 

57.       חופשה שנתית

 

א.         העובדים יקבלו חופשה שנתית מדורגת בהתאם לויתקו של כל עובד כדלקמן :

            עבור שנות העבודה                                                    מספר ימי החופשה

            הראשונה והשנייה                                                 12 ימי עבודה

            השלישית, הרביעית והחמישית                                             15 ימי עבודה

            השישית                                                             18 ימי עבודה

            השביעית                                                                        20 ימי עבודה

            השמינית                                                             22 ימי עבודה

            התשיעית והילך                                                                26 ימי עבודה

ב.         עובד שעבד רק בחלק מימי עבודה בשנה מסויימת, יהיה זכאי בגין אותה שנה רק לחלק יחסי מהחופשה השנתית.

ג.          העובדים יצאו לחופשה שנתית החל בשנת עבודתם השניה, ובכל שנה עבור שנת העבודה הקודמת.

ד.          החופשה המגיעה לכל עובד תהיה במידת האפשר רצופה אלא אם סיבות מיוחדות לא יאפשרו זאת, ובכל מקרה תכלול לפחות 7 ימי עבודה רצופים.

ה.         עובד שיחלה בזמן חופשתו וימציא אישור רפואי על מחלתו, לא יובאו ימי מחלתו במניין ימי החופשה, ודינם יהיה כדין ימי מחלה.

ו.           המעביד הוא הקובע את מועד יציאת העובד לחופשה בהתאם לצרכי המפעל.

ז.          כל עובד יקבל מהמעביד פירוט יתרת ימי חופשה שהצטברו לזכותו בכל שנה.

ח.         הצדדים יפעלו למניעת צבירה של חופשה שנתית ולמימוש זכויות חופשה שהצטברו.

ט.         הכללת פרמיה בזמן חופשה

            1.         עבור חופשה שנתית תשולם תוספת של 50% מהשכר המשולב.

2.         האמור לעיל, יחול על תשלום בפועל עבור שהייה בחופשה שנתית, כמו גם על "פדיון חופשה" ו"תמורת חופשה".

58.       חופשות חג

 

א.         העובדים למעלה מ- 3 חודשים, יהיו חופשיים מהעבודה ויקבלו תשלום עבור ימי החג הבאים :

                       

ראש השנה              -  2  ימים

יום הכיפורים           -  1   יום

פסח                         -  2  ימים

סוכות                       -  2  ימים

שבועות                    -  1  יום

יום העצמאות            -  1  יום

אחד במאי, או חג הפורים, או 9 באב 1 יום.

            על העובד להודיע על כוונתו להעדר ביום הבחירה שבועיים ימים מראש.

ב.         תהיה זכות לעובד מקירבה ראשונה (אב, אם, אח, אחות, בן, בת), להעדרות ביום הזכרון לחללי צה"ל.

ג.          במקרה שיום החג חל בשבת ישולם לעובד שכר רגיל תמורת יום החג. לעובד לא תהיה עילה לתבוע יום חופשה נוסף במקום אותו חג.

59.       חופשת אבל

 

עובד קבוע המקיים חובת ימי "שבעה" לפי דיני ישראל (במות הורים, ילדים, בן זוג אחים ואחיות), יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור הימים בהם נעדר מהעבודה בפועל עקב ימי השבעה.

עובד קבוע בן דת אחר, הנעדר עקב אבל על מות קרובים הנ"ל ורק אם הוא חייב בכך עפ"י דתו, יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור הימים בהם נעדר מעבודתו בפועל עד 6 ימי עבודה כנ"ל.

60.       חופשת נישואין, ברית-מילה ובר מצווה

            עובד במעמד קבוע, יהיה זכאי לשלושה ימי חופשה בשכר לרגל נישואין, וכן יהיה זכאי ליום חופשה אחד בשכר לרגל כל  אחד מהאירועים הבאים :

            יום לידת בנו או בתו, ברית-המילה, ויום הבר-מצווה של בנו יום נישואי בן או בת.

62.       פיצוי פיטורים

            רכיבי  שכר המזכים בפיצויי פיטורים יכללו:   1. שכר משולב כהגדרתו בסעיף 47

                                                                                   2.          תוספת משפחה כהגדרתה בסעיף 53

                                                                                   3. תוספת מקצועית כהגדרתה בסעיף 55

                         העובדים זכאים לפיצויי פיטורים בשיעור 150%. (הסכם 7021/99)                                  

64.       קרן השתלמות

            א.         המעסיקים יפתחו עבור הנהגים המועסקים על ידם קרן השתלמות.

ב.         המעסיקים זכאים לפתוח את קרן ההשתלמות בכל מוסד או ארגון המורשה לנהל קרן השתלמות כנ"ל ובלבד שהקרן תהיה מוכרת ותבטיח את התנאים המקובלים בקרנות השתלמות.

ג.          התשלומים לקרן ההשתלמות ע"י המעביד יהיו בשעור של 6% (ששה אחוזים) מהשכר המשולב החודשי, כהגדרתו בסעיף 47 לעיל ובשעור של 4% (ארבעה אחוזים), על ידי הנהג, כל אחד בנפרד, וסך הכל 10% (עשרה אחוזים) מהשכר המשולב.

ד.          המעבידים ינכו את השתתפות העובדים בקרן ההשתלמות משכרם החודשי של העובדים.

ה.         קרן ההשתלמות כנ"ל תפתח רק עבור עובדים קבועים בתום תקופת הניסיון.

ו.           הפרשת המעביד לקרן ההשתלמות לא תהיה רטרואקטיבית ותחול רק מיום שיהיה העובד זכאי על פי האמור בסעיף זה של קרן ההשתלמות.

 

65.       כסוי סוציאלי על ידי המוסד לביטוח לאומי

 

            ב.         שירות מילואים

            1.         עובד שנקרא לשירות מילואים רגיל או מיוחד תשולם התמורה לשירותו על

                         ידי  המעביד כפוף לחוק ביטוח לאומי בנדון ובלבד שהוגשו למעביד 

                         האישורים על שירותו כנדרש בחוק.

             כל תשלום שיקבל העובד או שיגיע לעובד מהמוסד לביטוח לאומי בגין שירותו או בקשר לשירותו יועבר למעביד. ובלבד שמשכורתו של העובד שולמה על ידי המעביד.

2.         עובדים שיפגעו בתקופת שירות מילואים לא יהיה המעביד אחראי לכל תשלום שהוא בגין תקופת העדרם מהעבודה כתוצאה מאותה הפגיעה.

פרק שמיני השלמות שונות

 

66.       אגרת רשיון נהיגה המעביד ישא בתשלום דמי חידוש רשיון הנהיגה לנהגים במעמד קבוע.

 

67.       אגרת רשיון נשק

 

א.         המעביד ישא בתשלום דמי חידוש רשיון לנשיאת נשק המוחזק על ידי העובדים לצרכי עבודתם.

ב.         המעביד לא יהיה החייב בתשלום אגרת רשיון לנשקו של הנהג כאשר לנהג ניתן נשק על ידי המעביד לצרכי עבודתו.

                                  

                                               נספח א'

       

                    טבלאת שכר נהגים  (ע"פ הסכם 7035/2000)

 

שנה
שכר
שנה
שכר
שנה
שכר

1

2,912.-

 

 

24

3,328.-

2

2,917.-

13

3,047.-

25

3,380.-

3

2,922.-

14

3,058.-

26

3,432.-

4

2,928.-

15

3,068.-

27

3,536.-

5

2,933.-

16

3,078.-

28

3,588.-

6

2,938.-

17

3,088.-

29

3,640.-

7

2,943.-

18

3,099.-

30

3,692.-

8

2,954.-

19

3,110

31

3,744.-

9

2,964.-

20

3,120.-

32

3,796.-

10

3,016.-

21

3,172.-

33

3,848.-

11

3,026.-

22

3,224

34

3,900.-

12

3,037.-

23

3,286.-

35

3,952.-

 

תוספת משפחתית                                   תוספת מקצועית

לחודש  14.-     ש"ח                                 לחודש 236.-    ש"ח

ליום     0.54.-     ש"ח                              ליום     9.08.-   ש"ח   

*  הערה : על התעריפים הנ"ל יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל מ- 1.4.2000 .

 

                                                                                                    ד"ר רענן כהן

                                                                                              שר העבודה והרווחה

 

_________________ התשס"א

(________________ 2001)

 

______________________

1.  ס"ח התשי"ז עמ' 63

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל.
© Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.