תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תקציר חוק שכר מינימום
עיקרי חוק שעות עבודה ומנוחה
עבודת הנוער
תקציר תקנות עבודת נוער- פרסומות והופעות ציבוריות
תקציר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות(תעסוקה)
תקציר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חיילים משוחררים החזרה לעבודה-היתר לפיטורי חייל מילואים
סעיפים עיקריים בחוק עבודת נשים
הודעה לעובד על תנאי עבודה
תקציר חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות
תקציר החוק למניעת הטרדה מינית
תקציר חוק מידע גנטי,התשס"א-2000
תקציר חוק הסכמים קיבוציים
חוק הגנת השכר, סעיף 26
ראשי > הסדרה ואכיפת חוקי עבודה > מידע לעובדים > חוקי עבודה > תקצירי חוקים בזיקה לפעילות ולסמכויות היחידה
עבודת הנוער

עיקרי חוק עבודת הנוער

 

 

 

גיל העסקה

 

- גיל העסקה מינימלי – 15 שנים (בהתאם לתנאי החוק), ובחופשת הקיץ – 14 שנים

- בהופעות ציבוריות ובסרטוני פרסומת, ניתן להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים עפ"י היתר מיוחד.

 

פנקס עבודה ובדיקות רפואיות

 

-  לא יועסק נער אלא אם נבדק בדיקה רפואית ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש צורך לקבל אישור רופא תעסוקתי בטרם העסקת הנער.

-  לא יועסק נער אלא עם פנקס עבודה שהוצא על שמו ע"י שירות התעסוקה לנוער. פנקס העבודה חייב להימצא במקום עבודת הנער.

 

שעות עבודה ומנוחה

 

- לא יועסק נער במנוחה השבועית.

- מנוחה שבועית היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול:

לגבי נער יהודי – את יום השבת.

לגבי נער שאינו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את יום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

 

- אין להעסיק נער, שטרם מלאו לו 16, יותר מ– 8 שעות ליום עבודה ולא יותר מ– 40  שעות בשבוע.

-  צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד  ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).

 

- אין להעסיק נער מתחת לגיל 16 או צעיר מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליו (טרם סיים כיתה י') בלילה בשעות שבין 20.00 לבין  08.00 בבוקר, ואין להעסיק בגילאים 16 עד 18 בלילה בפרק הזמן שבין השעות 22.00 לבין 06.00 בבוקר.

 

-במידה שיש צורך בהעסקת נוער בשעות שמעבר לשעות הנ"ל, ניתן לפנות לממונה על חוק עבודת הנוער במינהל אכיפה והסדרה - אגף ההסדרה בטלפון 03-7347440 בבקשה לקבלת היתר העסקה עד לשעה 23.00.

 

- ביום עבודה בן 6 שעות ומעלה, חובה לתת לנער הפסקה של 3/4 שעה לפחות, מזה 1/2 שעה רצופה.

 

תעריפי שכר מינימום לנוער

 

החל מ – 1 באוקטובר 2012 (בש"ח)

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3010.00 ₪ 

17.39 ₪

עד 17

75%

3225.00 ₪

18.64 ₪

עד 18

83%

3,569.00 ₪

20.63 ₪

חניך

60%

2,580.00₪

14.91

* האחוזים מחושבים מבסיס של  שכר המינימום החודשי לחלק ל 173  בהתאם לתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ז – 1987.

** חניך – כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג – 1953 שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;

 

 

תעריף שכר מינימום למבוגר (מעל לגיל 18)

 

שעה

חודש

22.04

4,100

 

 

עונשים 

 

המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן: 

  • העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק – מאסר עד שנה,או קנס מרבי בסך 43,800 ₪. 
  • העסקה ללא אישור רפואי/העסקה שלא בהתאם  לשעות העבודה המותרות/ אי מתן הפסקות- מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך  29,200 ₪. 
  • העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער- קנס מרבי בסך 14,400 ₪. 
  • כמו כן ניתן להטיל קנסות מינהלים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין.

 

טלפונים וכתובות לקבלת מידע, בירורים והגשת תלונות

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.