תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פיקוח על המחירים - מידע כללי
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996
מצרכים ושירותים בפיקוח - הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חלים פרקים ה', ו' ו-ז'
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות
אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים (לעבודת ועדת המחירים)
דו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים
- לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי)
"שאלומט-סוארי" דווח ממוחשב לבדיקת רווחיות של חברות מפוקחות (לצורך תיקון מחיר בסיסי)
דוד שטינמץ מונה למפקח על המחירים החל מ-1.1.2012
הודעה על הסמכת מפקחים על המחירים
הנחיות המפקח לאכיפה בנושא מוצרי חלב שהם "מצרך דומה"
פרטים ליצירת קשר והגשת תלונה על הפקעת מחירים של מוצרים בפיקוח
שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
ראשי > Channels > צרכנות > פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
פרטים ליצירת קשר והגשת תלונה על הפקעת מחירים של מוצרים בפיקוח

מוקד אגף אכיפה במסחר

כתובת: רחוב יפו 30 ירושלים, אגף אכיפה במסחר,, משרד הכלכלה

טלפון: 02-6667922/3

פקס: 02-6231581

דוא"ל: Nourit.Veler@Economy.gov.il

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.