תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תנאים מוקדמים להגשת בקשה לרישוי בענף הנדסה אזרחית – על כל מדוריו
רישוי בהנדסה אזרחית
טופס בקשה לרשיון בהנדסה או אדריכלות
המלצת מעסיק למתמחה
אמות מידה לרישוי בהנדסת מבנים (מיום 25.8.09)
סדרי התמחות למהנדסים בתחום הנדסת מבנים.
דוגמאות לבחינה לרישוי
דוגמה לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים
נוהל ערעור על בחינה לרישוי
רישוי בפנקס המהנדסים והאדריכלים – אמות מידה לרישוי מהנדסים בהנדסה אזרחית מבנים (עדכון מיום 1.1.2015)
רישוי מהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח – 1958 סדרי התמחות בהנדסה אזרחית מבנים (עדכון מיום 1.1.2015)
רשימת המאמנים בהנדסת מבנים 30.01.2011
ראשי > Channels > רישום מהנדסים ואדריכלים > הנדסה אזרחית > רישוי בהנדסה אזרחית
רישוי בהנדסה אזרחית

הקריטריונים לקבלת רישיון בהנדסה אזרחית/כימית הינם 3 שנים רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והתמחות בתחום זה במשך תקופה זו, עליך להציג קורות חיים מלאים הכוללים הצהרה על פרויקטים שבוצעו על ידך בתקופה שבין תאריך הרישום ועד תאריך הבקשה לרישוי ובתנאי שהניסיון המקצועי הוא שלוש שנים לפחות, כמו כן, יש להציג אישורים מהמעסיק/ים המפרטים את המועדים בהם עבדת אצלם כמהנדס בתיאור התפקידים שמלאת ופרויקטים שבצעת.

למסמכים הנ"ל יש לצרף המלצה (LETTER OF REFERENCE) ממהנדס רשוי, לפי העניין, שמכיר את כישוריך והידע המקצועי שלך, בנוסף להמלצה ממעבידך.

 

* במידה ועלית ארצה עליך לצרף גם את "פנקס העבודה" שלך או אישורים מהמעסיקים בחו"ל על מועדי עבודתך, תפקידך והפרויקטים בהם עסקת, כמו כן, יש לצרף את הרשימה הרשמית של הקורסים שלמדת לקראת התואר מהנדס לפי העניין.

 

*(יש למלא טופס בקשה לרישוי בהנדסה ואדריכלות, טופס המלצת מהנדס/אדריכל רשוי למתמחה, טופס המלצת מעסיק שאינו מהנדס/אדריכל רשוי)

 

 את הטפסים ניתן להוריד מאתר הרשם/טפסים, למלא ולהעביר למשרד הרשם

  בכתובת: רח' בנק ישראל  5 ירושלים 91036, או בפקס 02-6662944

 

 

נציין כי בקרוב יונהגו בחינות לצורך קבלת רישוי במדור מבנים

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.