תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק הגנת הצרכן, התשמ''א - 1981 - כולל חקיקת משנה
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 - כולל חקיקת משנה
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו - 1996
פקודת המשקולות והמידות, 1947
חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 - כולל חקיקת משנה (משרד המשפטים)
חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 - כולל חקיקת משנה
חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 - כולל חקיקת משנה
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - כולל חקיקת משנה
חוק התקנים, התשי"ג-1953 - כולל חקיקת משנה
חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 - כולל חקיקת משנה
חוק החוזים (משרד המשפטים)
חוק המכר, תשכ"ח-1968
חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 - כולל חקיקת משנה
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 - כולל חקיקת משנה
חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 (משרד המשפטים)
חוק הריבית, התשי"ז-1957 - כולל חקיקת משנה (משרד האוצר)
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - כולל חקיקה משנית
חוק ההגבלים העסקיים - כולל חקיקת משנה
תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה - 2014
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > חקיקה בתחום הסדרה ואכיפה > צרכנות, פיקוח, רישוי ובטיחות > חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 - כולל חקיקת משנה (משרד המשפטים)
חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 - כולל חקיקת משנה (משרד המשפטים)

תמונה גרפיתחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996
תמונה גרפיתתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז - 1997
תמונה גרפיתתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ"ז - 1997
תמונה גרפיתתקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז - 1997
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.