תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
חוק הפיקוח על מעונות יום, התשכ"ה - 1965
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד - 1954
צרכנות, פיקוח, רישוי ובטיחות
חוק דמי מחלה ותקנותיו
שכר מינימום
הגנת השכר
הסכמים קיבוציים
חופשה שנתית
חיילים משוחררים
ישוב סכסוכי עבודה ושביתות
סחר חוץ (יבוא ויצוא)
פיטורים והתפטרות
שוויון זכויות והזדמנויות
שירות התעסוקה
שירות עבודה בשעת חירום
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 - כולל חקיקת משנה
מתן תמיכות למוסדות ציבור המעניקים מידע ייעוץ וסיוע לעובדים
שעות עבודה ומנוחה
עבודת נשים
פיקוח על בטיחות וגיהות
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007
עבודת נוער
חובת מכרזים
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המינהל התקין), התשנ"ז-1997
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
קבלני כוח אדם
ראשי > Channels > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > חקיקה בתחום הסדרה ואכיפה > פיטורים והתפטרות
פיטורים והתפטרות
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.