תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תקציר חוק שכר מינימום
עיקרי חוק שעות עבודה ומנוחה
עבודת הנוער
תקציר תקנות עבודת נוער- פרסומות והופעות ציבוריות
תקציר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות(תעסוקה)
תקציר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חיילים משוחררים החזרה לעבודה-היתר לפיטורי חייל מילואים
סעיפים עיקריים בחוק עבודת נשים
הודעה לעובד על תנאי עבודה
תקציר חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות
תקציר החוק למניעת הטרדה מינית
תקציר חוק מידע גנטי,התשס"א-2000
תקציר חוק הסכמים קיבוציים
חוק הגנת השכר, סעיף 26
ראשי > הסדרה ואכיפת חוקי עבודה > מידע לעובדים > חוקי עבודה > תקצירי חוקים בזיקה לפעילות ולסמכויות היחידה
תקציר חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות

 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001

 

אישור לעובד על תקופת עבודה

 

סעיף 8 לחוק מחייב מעביד לתת לעובדו בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד – מעביד, דהיינו, בדבר תקופת קיומם של יחסי עובד ומעביד. מטרת הוראה זו היא, בין השאר, לאפשר לעובד לממש את זכויותיו.

 

עונשין

מעביד שלא מסר לעובדו אישור כאמור עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד, צפוי לקנס מינהלי בסך 1500 ₪, ואם לא מסר את האישור עד תום 7 ימים מיום שהעובד דרש בכתב אישור, יהיה צפוי לקנס מינהלי בסך 3000 ₪.

בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום והעונש המרבי במקרה זה, עומד על 12,900 ₪ לכל עבירה.

 

נושא משרה בתאגיד גם הוא חייב לפקח על קיום הוראות החוק, ואם הפר חובתו זו, גם הוא צפוי לקנס (בסך 6450 ₪).

 

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

על מעביד המבקש לפטר עובד, למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, ועל עובד המבקש להתפטר, למסור למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות.

 

ההודעות תינתנה בכתב, ותציינה את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

 

תקופת ההודעה המוקדמת לעובד במשכורת (חודשית) היא כלהלן:

משך ההודעה המוקדמת

תקופת העבודה

יום לכל חודש עבודה

6 חודשים ראשונים

6 ימים + יומיים וחצי לכל חודש עבודה החל מהחודש השביעי

מהחודש השביעי ועד החודש ה- 12

חודש ימים

לאחר תום השנה הראשונה

 

תקופת ההודעה המוקדמת לעובד בשכר (על בסיס שונה מחודש) היא כלהלן:

משך ההודעה המוקדמת

תקופת העבודה

יום לכל חודש עבודה

שנה ראשונה

14 ימים +  יום אחד לכל שני חודשי עבודה באותה שנה.

שנה שניה 

21 ימים +  יום אחד לכל שני חודשי עבודה באותה שנה.

שנה שלישית

חודש ימים

לאחר תום השנה השלישית

 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נמשכים יחסי עובד ומעביד, ועל העובד להמשיך לעבוד. עם זאת, מעביד יכול להודיע לעובד כי הוא מוותר על נוכחותו בעבודה בתקופת ההודעה מוקדמת – בין לפיטורים ובין להתפטרות, אך עליו לשלם לעובד פיצוי בגובה שכרו הרגיל לאותה תקופה.

 

מעביד או עובד שלא נתנו הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות, חייבים לשלם פיצוי בגובה השכר הרגיל שהיה משולם בתקופת ההודעה המוקדמת.

 

חריגים: אין חובה על עובד לתת הודעה מוקדמת להתפטרות אם התפטר בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

כמו כן, אין חובה על מעביד לתת הודעה מוקדמת לפיטורים בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים על פי הוראות סעיפים 16 - פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי,או 17- פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק-דין לחוק פיצויי פיטורים, או כשפיצויים אלה נשללו ממנו לפי החלטת בי"ד משמעתי שפועל לפי חיקוק בדבר שיפוט משמעתי.

 

הסעד במקרה של אי-מתן הודעה מוקדמת או אי-תשלום הפיצוי הוא בתביעה לבית הדין האזורי – סעד אזרחי בלבד.

 

הודעה בדבר הטלת קנסות מנהליים

בגין עבירה על חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה),

התשס"ב – 2002

וחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות,

התשס"א – 2001

 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מודיע כי החל מתאריך 01/01/05 מעסיקים אשר לא ימלאו אחר הוראות החוקים הנ"ל צפויים לקנסות מנהליים ללא התראות נוספות, ובכלל זה :

1.                   אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו כקבוע בחוק ובתקנות – קנס של 1,000 ₪ בתוספת 20 ₪ לכל יום בו נמשכת העבירה;

2.                   אי מתן אישור לעובד על תקופת העסקתו – קנס של 1,500 ₪ בתוספת 30 ₪ לכל יום שבו נמשכת העבירה.

3.                   במקרים מיוחדים בסמכות התביעה להחליט על הגשת כתב אישום והעונש המרבי  במקרה זה עומד על 12.900 ₪ לכל עבירה.

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.