תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ה
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ד
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ג
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ב
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"א
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תש"ע
טבלאות שכר לימוד לשנת תשס"ט
טבלאות שכר לימוד לשנת תשס"ח
טבלאות שכר לימוד לשנת תשס"ז
ברור דרגת הזכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של הילד במסגרת
צו מחירים
המלצות ועדת המחירים לתעריף מעונות היום
טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ו
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > דמי החזקה - שכר הלימוד
קריטריונים לקבלת זכאות

מידע כללי

קריטריונים לזכאות

אוכלוסיות הזכאים

תעריף שכר לימוד  

ועדת ערר

 

 

מידע כללי

גובה דמי ההחזקה (שכר-לימוד) של הילד במעון או במשפחתון נקבע מתוקף צו יציבות מחירים במצרכים .ובשירותים התשנ"ט – 1999.
במסגרת מדיניות המשרד נקבעו קריטריונים להשתתפות ממשלתית בדמי ההחזקה של הילד במעון ובמשפחתו.
ההשתתפות הממשלתית נקבעת ע"פ מבחן הכנסה לנפש ע"פ הפירוט בטבלאות דמי החזקה במעונות יום ובמשפחתונים ובהתאם לסוג המסגרת. טבלאות אלה כוללת 12 רמות השתתפות ממשלתית כאשר רמות 2-1 מיועדות לילדים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים ואילו רמות 12-3 מיועדות לילדים לאמהות עובדות.
לצורך קביעת רמת ההשתתפות הממשלתית ההורים נדרשים להציג מסמכים ותצהירים המעידים על זכאותם להשתתפות ממשלתית על פי קריטריונים לזכאות שנקבעו ע"י משרד התמ"ת והרווחה ובהתאם לאוכלוסיות הזכאים השונות.
לאחר קביעת רמת השתתפות ע"י המשרד, ניתנת להורים הזכות לפנות לוועדת ערר ולערער על רמת השתתפות הממשלתית שנקבעה, במידה ולמשפחה קשיים כלכליים כתוצאה ממחלות, נכויות ופשיטות רגל או במידה .שלדעתה נעשה חישוב מוטעה ע"י המשרד.
במגזר המושבי והקיבוצי נקבעו רמות השתתפות ממשלתיות קולקטיביות עפ"י רמות הסיווג השונות המפורטות בטבלאות דמי החזקה בקיבוצים ובמושבים.
במסגרת מדיניות המשרד, סיוע ממשלתי בדמי ההחזקה של הילד במעון או במשפחתון יינתן לאוכלוסיות הזכאים העומדות בקריטריונים לזכאות. לקביעת גובה ההשתתפות בדמי ההחזקה.
נקבעו רמות סיוע שונות בהתאם לקבוצות גיל על פי החלוקה הבאה:
תינוק: מי שנולד לאחר  31.5.2005
פעוט : כל מי שאינו תינוק.

 

רמת ההשתתפות נקבעת עפ"י מבחן הכנסה לנפש על בסיס אינדיבידואלי.

 

במשפחה שבה שני הורים

ההכנסה לנפש מחושבת ע"פ שכר ברוטו של שני ההורים אשר הילד נמצא בחזקתם חלקי מספר הנפשות במשפחה.

 

                            100% שכר אב ברוטו + 100% שכר אם ברוטו

    הכנסה לנפש=   ----------------------------------------------------------------

                          מספר נפשות במשפחה (הורים = ילדים עד גיל 18)

 

במשפחה חד הורית

 

רמת ההכנסה לנפש במשפחה חד - הורית נקבעת ע"פ 50% משכר ברוטו של ההורה אשר הילד נמצא בחזקתו חלקי .מספר הנפשות במשפחה.

 

                                                   50% שכר אב/אם ברוטו

     הכנסה לנפש=   ---------------------------------------------------------------

                          מס' נפשות במשפחה + נפש נוספת (הורה  + ילדים עד גיל 18)

 

תשלום שוטף למעון

 

במעונות/משפחתונים הגובים שכ"ל על בסיס 11 תשלומים עבור 12 חודשים ידרשו ההורים לשלם תוספת .(לתשלום החודשי עבור חודש אוגוסט (על פי רמת ההשתתפות הממשלתית שנקבעה לילד).

התשלום עבור חודש אוגוסט יחושב על פי חודש כניסת הילד למעון כלהלן:

·         ילדים שיכנסו למעון בין החודשים ספטמבר - ינואר יחויבו בתשלום מלא.

·         ילדים שיכנסו למעון החל מפברואר יחויבו בתשלום החלק היחסי בתקופת שהותם במעו.

 

קריטריונים לזכאות

 

לצורך קביעת רמת ההשתתפות הממשלתית, הורים המבקשים לרשום את ילדיהם למעון, נדרשים להציג מסמכים ותצהירים בהתאם לקריטריונים הבאים:

1.       תנאי מוקדם לזכאות בהשתתפות המשרד בדמי החזקה הינו היות האם עובדת . ההשתתפות תינתן לילדים המתחנכים במעון או משפחתון שבפיקוח משרד התמ"ת.

.2   גובה ההשתתפות בדמי ההחזקה נקבע על בסיס היקף משרת האם עפ"י הפירוט שלהלן:

 

ע"פ מבחן הכנסה.

ש"ש

40

ע"פ מבחן הכנסה בתוספת שתי דרגות.

ש"ש

30-39

שלושה ילדים או יותר עד גיל 18 שנים במשפחה - עפ"י מבחן הכנסה בתוספת שתי דרגות.

ש"ש

24-39

שלושה ילדים או יותר עד גיל 3 שנים במשפחה השוהים במעון או במשפחתון ידורגו על פי מבחן הכנסה אך לא יותר מדרגה 5.

ש"ש

20

ע"פ מבחן הכנסה ללא תוספת בשתי דרגות למשפחות חד - הוריות.

ש"ש

20

 

.3 ילד נוסף במעון או במשפחתון ( המוכר על ידי המשרד) מזכה בדרגת השתתפות נוספת ע"פ מבחן הכנסה.

 

4. משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.

 

5. משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

 

6. לילדים השוהים עד השעה 17:00 (5 ימים בשבוע) במעונות    שקיבלו הכרה על ידי המשרד, יינתן סבסוד בהתאם לדרגת הזכאות שנקבעה.

 

7. הורה אשר עדיין לא נקבעה לו דרגת השתתפות ואשר המציא את המסמכים

    הדרושים תוך חודשיים מתאריך כניסת הילד למעון זכאי להחזר רטרואקטיבי בהתאם

    לדרגת ההשתתפות שתיקבע.

 

8. ניתן לפנות למשרד לברור דרגות השתתפות עד סוף חודש אוגוסט של שנת

    הפעילות השוטפת

 

.9. השתתפות בדמי החזקה תוענק לילדים שיכנסו למעון או למשפחתון לא יאוחר מהתאריך

     30.4.2007  במידה שיעמדו בקריטריונים לזכאות. ילדי עולים ומשפחות חד הוריות

     זכאים להשתתפות בדמי החזקה גם אם יכנסו למעון / משפחתון לאחר התאריך הנ"ל.

 

10.   הדרגה תיקבע אחת לשנה לפי הנתונים בעת ההרשמה. הדרגה ניתנת לשינוי אך ורק

        במידה שיחולו שינויים בסטטוס של ההורים או במספר הילדים במשפחה, זאת בתנאי

        שהאם תשוב לעבודה ותציג תלוש שכר לאחר חופשת הלידה ותצרף, צילום תעודת

       לידה.

11 .   הממשלה רשאית לפי שיקול דעתה, או בהתאם לנתוני התקציב שעומד לרשותה

         לצורך זה, לשנות במהלך שנת הפעילות את טבלת ההשתתפות או את גובה

        ההשתתפות - הכול כפי שתמצא לנכון.

 

אוכלוסיות הזכאים:

 

       הורים שכירים

       הורים עצמאים

       משפחות חד הוריות

       מפרנסת יחידה

       הורים לומדים

       עולים חדשים

       תושבים חוזרים

       קיבוצים

       מושבים

       נכים

       מובטלים

 

הורים שכירים

 

¨        הורים שכירים ימציאו תלושי שכר לחודש פברואר 2006 וצילום תעודת זהות של האם כולל ספח ילדים.

¨       תלוש שכר שאינו ממוכן מחייב מילוי טופס אישור מעסיק שכירים.

¨       תלוש שכר אב שאינו ממוכן מחייב הטבעת חותמת וחתימת המעביד על גבי התלוש.

¨       הורים אשר עובדים בשני מקומות עבודה או יותר ימציאו את כל תלושי השכר לאותו חודש.

¨       עוזרת בית אשר עובדת אצל מעסיק אחד או שניים תמציא אישור מעסיק שכירים מכל מעסיק  בנפרד, אישור .מביטוח לאומי ותצלום כל המחאות התשלום לאותו החודש.

¨       במידה שהכנסת האב נמוכה משכר המינימום במשק - תחושב הכנסתו לפי שכר מינימום במשק.

¨       אב המשלם מזונות יצרף אישור עדכני על גובה דמי המזונות.

¨       אב חייל בשירות סדיר יצרף 2 תלושי משכורת מהצבא (על שם האב ועל שם האם).

¨       בהרשמה מאוחרת יש להציג את תלוש השכר לחודש פברואר 2006 או לחילופין 3 תולשי שכר אחרונים.

 

 

הורים עצמאים

 

¨ תנאי מוקדם לקביעת דרגת השתתפות בדמי החזקה הנו המצאת שומה מודפסת ממס

         הכנסה לשנת המס האחרונה.

במידה שלא הומצאה שומה זו יש להמציא טופס 5269 ממס הכנסה לשנה הקודמת וזאת בתנאי שיתחייבו להמציא .את השומה לשנת המס האחרונה לא יאוחר מסוף חודש דצמבר של שנת הפעילות השוטפת.

במידה שההכנסה נמוכה משכר המינימום במשק, תחושב ההכנסה על בסיס שכר מינימום

 

·         אם עצמאית / עוזרת / שותפה בעסק, תוכר כאישה עובדת. אם מופיעות הכנסותיה בשומת הבעל על האם    להמציא למשרד תצהיר תצהיר אם עצמאית מאושר ע"י עו"ד או כל גורם מוסמך אחר על היקף שעות עבודתה השבועיות ועל מעמדה בעסק.         

·         עצמאים שנה ראשונה, בעלי ותק של חצי שנה לפחות מיום פתיחת העסק ימציאו למשרד ממס הכנסה או מע"מ אישור על מועד פתיחת עסק.

·         בנוסף, עליהם להמציא מרואה חשבון או ממנהל חשבונות מוסמך אישור על פירוט ההכנסה למחצית שנת המס אחרונה.

                              הדרגה תחושב ממועד פתיחת העסק.

 

משפחות חד הוריות

 

משפחות חד הוריות אשר הילד/ים נמצא/ים בחזקתן תהיינה זכאיות להשתתפות המשרד בדמי החזקה במידה שימציאו תצלום תעודת זהות שבה מצוין הסטטוס האישי והצהרה של חד הוריות חתומה ע"י ההורה.

 

מפרנסת יחידה

 

הורה שמצוי בהליך גירושין ימציא מסמכים המאמתים את ההליכים ואת המצב העובדתי של חזקת .הילד/ ים אשר מבקר / ים במעון.

 

ההורה ימציא את המסמכים הבאים הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט או הרבנות

או

אישור על גובה דמי המזונות

או

דוח סוציאלי לגבי העדר הכנסת אב כתוצאה מהתמכרות לסמים ואלכוהול או ריצוי עונשי מאסר.

 

הורים לומדים (שאינם עובדים)

 

הורים לומדים בתכנית לימודים מלאה יהיו זכאים להשתתפות המשרד בדמי החזקה של הילד שמבקר במעון או במשפחתון, בתנאי שהלימודים יתקיימו במסגרת הקורסים והמוסדות הבאים:

¨                קורסים בפיקוח האגף להכשרה מקצועית של משרד התמ"ת, או שירות   

                  התעסוקה או ביטוח לאומי.

¨                קורסים להסבה מקצועית במסגרת פרוייקט שיקום שכונות.

¨                בתי ספר לאחיות וסיעוד.

¨                אולפן לעולים.

¨             מסלול לתואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (תוכנית מלאה) או

                   באוניברסיטה הפתוחה – 3 קורסים לסימסטר לפחות.

¨                תלמידי "כוללים" בישיבה תורנית. "כולל" - מסגרת לימודים בישיבה תורנית, המיועדת לאברכים נשואים.

 

 

חישוב הזכאות לאוכלוסיית הלומדים מבוסס על הקריטריונים שקבע המשרד לגבי אב לומד ואם אב לומד ואם לומדת כלהלן:

 

אב לומד-                דרגת ההשתתפות תחושב עפ"י גובה הכנסתו בפועל.

אם לומדת-             הכנסתה תילקח בחשבון ומבחן ההכנסה יחושב על בסיס הכנסה לנפש משפחה.

אם בשנת שבתון-    תחשב כאם עובדת בתנאי שתציג תלוש שכר לחודש מרץ האחרון ותלוש הכנסה בשנת השבתון.

 

הורים לומדים מחויבים להציג אישורים ממוסד הלימוד לגבי היקף ומשך תקופת הלימודים.

הורים בשיקום תעסוקתי יציגו אישור מביטוח לאומי או שירות התעסוקה או הכשרה

מקצועית מטעם המשרד.

 

 

עולים חדשים

 

עולים חדשים שנמצאים בארץ עד שנתיים מיום עלייתם ארצה זכאים להשתתפות המשרד

 בדמי החזקה של הילד שמבקר במעון / משפחתון עפ"י הפירוט הבא:

 

.1   שני   הורים לומדים באולפן /מכינה/קורס להכשרה או הסבה מקצועית דרגתם תקבע

     בהתאם להכנסה לנפש.

2.       שני הורים מובטלים ידורגו בדרגה 3.

.3    הורה מובטל /לומד והשני עובד דרגתם תחושב עפ"י הכנסה במשפחה.

 

תושבים חוזרים

 

תושבים חוזרים מובטלים שנמצאים בארץ עד שנה מיום חזרתם ארצה זכאים להשתתפות בדרגה 3.
לצורך קביעת דרגת השתתפות בדמי החזקה נדרש ההורה להמציא תעודת תושב חוזר, צילום תעודת זהות ואישור מלשכת התעסוקה.

 

קיבוצים

 

ילדי קיבוצים זכאים להנחה קולקטיבית בהתאם לרמת הסיווג של הקיבוץ, שנקבעת בתחילת כל שנת לימודים בהתאם להכנסה לנפש בקיבוץ.

 

ילדי חוץ המתחנכים בקיבוץ זכאים להשתתפות ממשלתית על פי מבחן הכנסה לנפש במשפחה.

 

מושבים

 

תנאי מוקדם לזכאות בהשתתפות המשרד בדמי החזקה הנו היות האם עובדת כמפורט לעיל בקריטריונים לזכאות.

גובה ההשתתפות לילדי אמהות עובדות  נקבע על בסיס היקף משרת האם כאשר היקף שעות של 30 ש"ש ויותר יחושב כ-40 ש"ש, זאת בהתחשב בסוגיית הנגישות מהבית אל מקום העבודה.

 גובה ההשתתפות לילדים המופנים על ידי הלשכות לשירותים חברתיים (ילדי רווחה) ייקבע בהתאם להועדות שיינתנו להורים על ידי לשכות הרווחה.

 

רמת ההשתתפות תקבע על פי מבחן הכנסה לנפש. ההורים נדרשים להציג אישורי הכנסה כנהוג במגזר העירוני.

 

 

 

נכים

 

נכה שאינו עובד בעל 50% נכות ומעלה - יצרף אישור על גובה קצבת הנכות. גובה הקצבה יחושב כהכנסת האב.

 

מובטלים

 

¨       אב או אם מובטלים - ימציאו אישור מביטוח לאומי על גובה דמי האבטלה  החל מחודש אוגוסט 2006 ועל משך תקופת האבטלה. דרגת ההשתתפות בדמי החזקה תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה.

¨       אב המקבל הבטחת הכנסה- ימציא אישור על קבלת הבטחת הכנסה ברבעון האחרון העדכני. הכנסתו תחושב בהתאם לגובה הקיצבה ולא פחות משכר המינימום במשק.

 

 

תעריף שכר לימוד 

            

·         במעונות יום

·         במשפחתונים

·         בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

 

 

טבלת שכר לימוד במעונות לשנה"ל תשס"ז ספטמבר 2006                   

                                                                                  

                                               

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש פברואר 2006)

פ ע ו ט ו ת

ת י נ ו ק ו ת

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1

עד 950

331

943

435

1238

2

951 – 1,520

395

879

519

1154

3

1,521 – 2,200

497

777

652

1021

4

2,201 – 2,460

624

650

820

853

5

2,461 – 2,715

777

497

1021

652

6

2,716 – 2,970

879

395

1154

519

7

2,971 – 3,230

994

280

1305

368

8

3,231 – 3,490

1108

166

1456

217

9

3,491 – 3,745

1185

89

1556

117

10

3,746 – 4,005

1249

25

1640

33

11

4,006 – 5,200

1340

0

1761

0

12

מעל 5,200

1340

0

1761

0

 

14

 

397

877

552

1121

15

 

297

977

452

1221

  • דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!
  • דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.
  • דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

 

תעריף ילד:  1,274 ש"ח

תעריף תינוק:  1,673 ש"ח

  

 

טבלת שכר לימוד משפחתונים לשנה"ל תשס"ז ספטמבר 2006

 

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש פברואר 2006)

פעוטות

תינוקות

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1

עד 950

380

977

395

1017

2

951 – 1,520

434

923

452

960

3

1,521 – 2,200

543

814

565

847

4

2,201 – 2,460

651

706

678

734

5

2,461 – 2,715

773

584

805

607

6

2,716 – 2,970

882

475

918

494

7

2,971 – 3,230

1018

339

1059

353

8

3,231 – 3,490

1126

231

1172

240

9

3,491 – 3,745

1221

136

1271

141

10

3,746 – 4,005

1289

68

1341

71

11

4,006 – 5,200

1357

0

1412

0

12

מעל 5,200

1357

0

1412

0

                                               

14

 

443

914

465

947

15

 

343

1014

365

1047

 

·         דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!

·         דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.

·         דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

 

תעריף ילד  :  1,357 ש"ח

תעריף תינוק:  1,412  ₪.

 

  

תעריף המעון בקיבוץ .
תעריף ילד במעון בקיבוץ נקבע על בסיס קולקטיבי עפ"י הסיווג של הקיבוץ

 

 

טבלת שכר לימוד בקיבוצים ובמושבים השיתופיים

לשנה"ל תשס"ז– ספטמבר 2006

 

 

דרגה

שכר לימוד ילד בקיבוץ

ומושב שיתופי

השתתפות המשרד בעלות ילד

בקיבוץ ובמושב שיתופי

1

_

 

_

2

_

 

_

 

3

700

427

4

700

357

5

700

273

6

700

217

7

700

154

8

700

91

9

700

49

10

700

14

11

737

0

12

737

0

 

 

 

 

ועדת ערר

 

תנאי מוקדם לפנייה לוועדת ערר -הנו עמידה בקריטריונים לזכאות.

 הורים אשר נקבעה להם רמת השתתפות ממשלתית בדמי ההחזקה של הילד במעון או במשפחתון, זכאים לפנות למחוז של האגף למעונות יום ולהגיש .ערעור על גובה ההשתתפות שנקבעה.

מתי פונים?

.1   כאשר המשפחה נקלעת לבעיות חריגות וקשיים מהסיבות הבאות: מחלה, נכות,

      פשיטת רגל וערבויות. במקרים אלה .על הפונה לצרף מסמכים המאמתים את המצב

    העובדתי..

 

לא ייובאו לדיון בפני הועדה פניות עקב קשיים כלכליים כתוצאה מתשלום שכר דירה גבוה,

משכנתאות או אשראי חריג בבנק.

 

כיצד פונים?

1.     הורים המעונינים להגיש ערעור יוכלו לפנות באמצעות מנהלת המעון שבו ילדם מבקר.

2.     עליהם למלא טופס פנייה ולצרף מסמכים רלוונטיים המאמתים את מצבם.

3.    ניתן לפנות לוועדת ערר עד סוף חודש אפריל של שנת הלימודים השוטפת.

      החלטת ועדת ערר  הנה סופית ומחייבת. תשובות יינתנו לפונים תוך 40 יום באמצעות

      מנהלת המעון.

 

 

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.